Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 

Vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020” với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu cả nước đào tạo được 1,4 triệu lao động nông thôn được học nghề nông nghiệp, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 50%. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn để góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020

Riêng trong năm 2020, hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho 300.000 lao động nông thôn. Sau đào tạo, ít nhất 80% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Nội dung đào tạo: Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm mà ngành nông nghiệp đang triển khai như các đề án phát triển sản xuất, đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đề án phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020.

Đào tạo, chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Ưu tiên đào tạo nghề về kỹ năng sử dụng máy móc cơ giới hóa đồng ruộng, chế biến nông sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Đào tạo, chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Ưu tiên đào tạo nghề về kỹ năng sử dụng máy móc cơ giới hóa đồng ruộng, chế biến nông sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài theo diện hợp đồng có thời hạn.

Xây dựng chuẩn đầu ra, các chương trình, giáo trình cho các nghề nông nghiệp ở trình độ sơ cấp và thường xuyên; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp thực hiện các chương trình trọng điểm của ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025…

Đối tượng đào tạo: Tập trung đào tạo lao động ở các vùng nguyên liệu có liên kết sản xuất với doanh nghiệp; lao động thực hiện các chương trình tái cơ cấu ngành; chương trình mỗi xã một sản phẩm; thành viên hợp tác xã…/.

Chi tiết văn bản:

Trung tâm KC&XTTM

 1581408893777_KH kem theo QD.pdf
819 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
215 Gian hàng Đã tham gia
497 Sản phẩm được trưng bày
13559589
Lượt truy cập