Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang: Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là sản phẩm do các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, có chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường; đáp ứng được một số tiêu chí cơ bản về kinh tế, kỹ thuật, xã hội; về sử dụng nguồn nguyên liệu; giải quyết việc làm cho người lao động và thỏa mãn yêu cầu về bảo vệ môi trường. Vì vậy với vai trò là đơn vị thực hiện quản lý nhà nước về ngành công thương trên địa bàn