Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Triển khai hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Nghệ An

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, Sở Công Thương Bắc Giang nhận được công văn số 2204/SCT-QLTM về việc hỗ trợ sản phẩm Cam, Quýt của tỉnh Nghệ An