Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

BÁO CÁO Tình hình sản xuất và các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang năm 2017

Vải thiều Bắc Giang ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò, là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh và nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân. Được sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng, trong việc hỗ trợ nhân dân sản xuất và tiêu thụ vải thiều; người dân đã quan tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do vậy, năng suất, chất lượng quả vải thiều ngày càng được nâng lên, thị trường tiêu thụ được mở rộng, giá bán ổn định.