Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Dự kiến sản lượng và thời gian thu hoạch vải thiều năm 2020 

Theo sở nông nghiệp& PTNT Tỉnh Bắc Giang: Diện tích vải thiều hiện có 28 nghìn ha, sản lượng dự kiến năm nay đạt 160 nghìn tấn. Trong đó vải sớm 6 nghìn ha, chiếm 21%, tỷ lệ ra hoa đạt trên 90%, dự kiến cho thu hoạch từ ngày 10/5, ước sản lượng khoảng 45 nghìn tấn. Vải chính vụ, vải muộn khoảng 22 nghìn ha, tỷ lệ ra hoa đạt trên 70%, dự kiến cho thu hoạch từ ngày 10/6 -15/7.
Dự kiến sản lượng và thời gian thu hoạch vải thiều năm 2020

1. Diện tích, sản lượng và thời gian thu hoạch vải

 - Về diện tích vải: Năm 2020, diện tích vải toàn tỉnh là 28.126 ha, sản lượng ước đạt 160.000 tấn (tăng so với năm 2019 khoảng 10.000 tấn), trong đó chín sớm vải sớm 2 6.000ha, sản lượng ước 45.000 tấn; vải thiều chính vụ diện tích 22.126ha, sản lượng ước đạt 115.000 tấn.

- Thời gian thu hoạch vải dự kiến: Vải chín sớm sẽ tập trung thu hoạch từ ngày 10/5-10/6/2020; vải chính vụ sẽ thu hoạch từ ngày 10/6-20/7/2020.

 - Dự kiến thời gian thu hoạch vải năm 2020 như sau:

STT

Thời gian thu hoạch

Dự kiến sản lượng

1

Từ ngày 10-20/5

2.000

2

Từ ngày 21-30/5

14.900

3

Từ ngày 31/5-10/6

33.160

4

Từ ngày 11-20/6

57.610

5

Từ ngày 21/6-10/7

41.730

6

Từ ngày 10/7

10.600

                Tổng cộng

160.000

Trung tâm KC&XTTM – Tổng hợp theo Sở Nông nghiệp &TPTNT

860 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
307 Gian hàng Đã tham gia
527 Sản phẩm được trưng bày
17300606
Lượt truy cập